Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

czwartek, 9 maja 2013

Różaniec święty

Metoda owocnego odmawiania Różańca świętego.

Istotą odmawiania Różańca lub jego cząstki( to znaczy jednej trzeciej Różańca)jest recytacja dziesiątek Zdrowaś Maryjo, w połączeniu z ojcze Nasz i Chwała Ojcu, jednocześnie rozważając tajemnice życia naszego Pana Jezusa Chrystusa i Przenajświętszej Maryi. Używanie poniższej metody może zarazem zwiększyć owoce, które przynosi praktykowanie modlitwy na świętym Różańcu.

Znak Krzyża świętego

Czyni się trzy małe znaki krzyża prawym kciukiem, odpowiednio na czole, na ustach i na piersi, otwartą prawą dłonią, mówiąc;

Poprzez znak+Krzyża Świętego, uwolnij nas Boże+ nasz Panie, od nieprzyjaciół + naszych.

Czyni się wielki znak krzyża czubkami palców otwartej prawej  dłoni, od głowy do piersi i od ramienia lewego do prawego, mówiąc;

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
W. Boże,+ przyjdź mi z pomocą
O. Panie, przybądź mi śpiesznie z pomocą.
W. Pozwól, bym Cię wychwalał, Przenajświętsza Dziewico,
O. Daj mi siłę przeciwko mym nieprzyjaciołom

W - werset; O - odpowiedź( odmawiane na przemian przez dwa chóry lub przez solistkę i chór)

Ofiarowanie cząstki Różańca

Boski Jezu, ofiarujemy Ci tę cząstkę Różańca, którą będziemy odmawiać, rozważając tajemnice naszego Odkupienia. 
Udziel nam, poprzez wstawiennictwo Maryi, Twej Najświętszej Matki, do której się uciekamy, cnót koniecznych do jego dobrego odmówienia i łaskę uzyskania odpustów łączonych z tym świętym nabożeństwem.

Skład Apostolski

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego.Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie. Grzechów odpuszczenie. Ciała zmartwychwstanie. Żywot wieczny. Amen.

Ojcze Nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. 
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen.

Pozdrowienie Anielskie

- Wychwalajmy Maryję, ukochaną córkę Ojca Wiecznego: Ave Maryja.

- Wychwalajmy Maryję, godną podziwu Matkę Boga Syna: Ave Maryja.

- Wychwalajmy Maryję, najwierniejszą Małżonkę Ducha Świętego: Ave Maryja.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś Ty miedzy niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo  Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej . Amen.

Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej

Wymawiając imiona trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, pochylamy głowę;

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Rozważanie Tajemnic radosnych Różańca

I - Zwiastowanie anielskie i Wcielenie słowa
W pierwszej tajemnicy radosnej rozważamy, jak Najświętsza Maryja Panna została pozdrowiona przez Archanioła Gabriela i jak zostało Jej objawione, że pocznie i wyda na świat Jezusa Chrystusa naszego Odkupiciela.

Prosimy Cię Maryjo, Panno nad pannami, poprzez niewypowiedzianą radość, która przeniknęła Twe niepokalane Serce w Tajemnicy Zwiastowania, abyś usunęla z naszych dusz wszystko, co Ci się przeciwstawia: smutki, upadki moralne lub nieuzasadnione zwątpienia.

Ojcze Nasz...10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu..

O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź do nieba wszystkie dusze, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia.


Niech łaska Tajemnicy wcielenia wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę pokorną.


II - Nawiedzenie świętej Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę.

W drugiej Tajemnicy radosnej rozważamy, jak Najświętsza Maryja Panna poszła odwiedzić swą kuzynkę, świętą Elżbietę, a święty Jan Chrzciciel, słysząc głos Matki Boga, poruszył się z radości w łonie swojej matki.

Prosimy Cię Maryjo, Przyczyno naszej radości, abyś przemówiła do naszych dusz i przepełniła nas entuzjazmem na Twe wezwanie do życia w większym poświęceniu w służbie Bogu i Jego świętemu Kościołowi.

Ojcze Nasz...10 Zdrowaś Mario...Chwała Ojcu...O mój Jezu....

Niech łaska Tajemnicy Nawiedzenia wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę pełną miłości.

III -Narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa

W trzeciej Tajemnicy radosnej rozważamy jak Najświętsza Panna wydała na świat swojego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa,w grocie w okolicach Betlejem, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie, i tam położyła Go w żłobie.

Prosimy Cię Maryjo, Matko łaski Bożej, abyś udzieliła nam zachwytu, spokoju i siły, które emanują ze świętej tajemnicy Bożego Narodzenia.

Ojcze Nasz...10 Zdrowaś Mario...Chwała Ojcu...O mój Jezu...

Niech łaska Tajemnicy Narodzenia wstąpi do mojej duszy i uczyni ją ubogą w Duchu.

IV - Ofiarowanie Jezusa w Świątyni i oczyszczenie Maryi

W czwartej Tajemnicy radosnej rozważamy, jak Najświętsza Maryja Panna, po upływie okresu oczyszczenia, ofiarowała swojego Boskiego Syna w świątyni, gdzie stary Symeon, biorąc Dziecko w ramiona przepowiedział, że przyszło ono na świat, aby być znakiem, któremu sprzeciwiać się będą, i że miecz bólu przeniknie duszę Jego Matki.

Prosimy Cię Maryjo, Zwierciadło Sprawiedliwości, abyś obdarzyła nas duszą ognistą, abyśmy byli za przykładem Jezusa Chrystusa, znakiem sprzeciwu, który skupi wokół siebie dobrych i będzie przeszkodą w działaniach złych ludzi.

Ojcze Nasz...10 Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...O mój Jezu....  


Niech łaska Tajemnicy oczyszczenia wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę mądrą i naprawdę czystą.

V- Zgubienie i odnalezienie małego Jezusa.

W piątej Tajemnicy radosnej rozważamy, jak Najświętsza Maryja Panna, utraciwszy swojego Boskiego Syna, który niepostrzeżenie dla Niej i świętego Józefa, został w Jerozolimie, odnalazła Go w Świątyni, po trzech dniach trudnych poszukiwań, przysłuchującego się i zadającego pytania uczonym w Piśmie.

Prosimy Cię Maryjo, Pocieszycielko Strapionych, abyś obdarzyła nas wiarą, ufnością i siłą w obliczu rozlicznych rozterek wewnętrznych, z którymi tak często zmaga się nasza dusza.

Ojcze Nasz...10 Zdrowaś Mario...Chwała Ojcu...O mój Jezu...


Niech łaska Tajemnicy odnalezienia Pana Jezusa w świątyni wstąpi do duszy mojej i nawróci ją naprawdę.

Rozważanie Tajemnic Bolesnych Różańca

I - Udręka Jezusa w Ogrodzie Oliwnym

W pierwszej Tajemnicy bolesnej rozważamy, jak nasz Pan Jezus Chrystus, w Ogrodzie Oliwnym, modlił się do Ojca niebieskiego, aby odsunął od Niego kielich goryczy, lecz by nie Jego stała się wola, lecz Ojca Wiecznego. A póź niej, gdy pogrążony był w udręce, Jego pot był jak krople krwi, sączące się na ziemię.

Prosimy Cię Maryjo, Stolico Mądrości, abyś wyprosiła dla nas cnotę powagi, abyśmy odważnie przyjęli cierpienie, zawsze gdy ono na nas spadnie.

Ojcze Nasz...10 Zdrowaś Mario...Chwała Ojcu...O mój Jezu...

Niech łaska agonii Jezusa wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę żałującą za swe grzechy i zgodną z wolą Bożą.

II - Ubiczowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa

W drugiej Tajemnicy bolesnej rozważamy, jak nasz Pan Jezus Chrystus został okrutnie ubiczowany na rozkaz Piłata, mimo że ten ogłosił jego całkowitą niewinność.

Prosimy Cię Maryjo, Panno Roztropna, abyś obdarzyła nas przekonaniem o całkowitej niesłuszności prześladowań, które bezbożnicy wszczynają przeciwko prawym, i łaską wytrwania w wyższości i nieugiętości na drodze dobra.

Ojcze Nasz...10 Zdrowaś Mario...Chwała Ojcu...O mój Jezu...

Niech łaska biczowania Jezusa wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę umartwioną.

III - Cierniem ukoronowanie naszego Pana

W trzeciej Tajemnicy bolesnej rozważamy, jak nasz Pan Jezus Chrystus został cierniem ukoronowany w pretorium Piłata i wyszydzony przez rzołnierzy gubernatora rzymskiego.

Prosimy Cię Maryjo, Czcigodna Dziewico, abyś wyprosiła dla nas niezwyciężalną siłę, niewzruszony spokój i przynajmniej przebłysk nieskończonej godności, z jaką Jezus Chrystus zmierzył się z szyderstwami i udręką na tym etapie swojej męki.

Ojcze Nasz...10 Zdrowaś Mario...Chwała Ojcu...O mój Jezu...

Niech łaska Tajemnicy koronowania cierniem Jezusa wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę przeciwną zasadom świata.

IV - Dźwiganie krzyża na Górę Kalwaryjską.

W czwartej tajemnicy bolesnej rozważamy, jak nasz Pan Jezus Chrystus, skazany na śmierć przez Piłata, dźwigał Krzyż z wielką determinacją i cierpliwością aż na sam szczyt Góry Kalwaryjskiej.

Prosimy Cię Najświętsza  Maryjo Panno wierna, abyśmy za przykładem Twego Boskiego Syna nie wahali się nieść Krzyża, którym jest dokładne przestrzeganie praw Boga i Kościoła.

Ojcze Nasz...10 Zdrowaś Mario...Chwała Ojcu...O mój Jezu...

Niech łaska Tajemnicy Jezusa który wchodzi na Kalwarię obciążony Krzyżem, wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę cierpliwą.

V - Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa.

W piątej Tajemnicy bolesnej rozważamy jak nasz Pan Jezus Chrystus został odarty z szat i przybity do krzyża między dwoma złodziejami i umarł na oczach swojej najświętszej Matki, kilku wiernych i wrogów, którzy nie przestawali Go obrażać.

Prosimy Cię Matko Dziewico, przeniknięta mieczem bólu, abyś wyprosiła dla nas łaskę niesienia ofiary naszego życia aż do ostatnich wymogów i konsekwencji powołania, które od wieczności przeznaczył nam Bóg.

Ojcze Nasz...10 Zdrowaś Mario...Chwała Ojcu...O mój Jezu...

Niech łaska Tajemnicy męki i śmierci Jezusa Chrystusa wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę świętą.


Rozważanie Tajemnic Chwalebnych Różańca

I - Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

W pierwszej Tajemnicy chwalebnej rozważamy, jak nasz Pan Jezus Chrystus, triumfując nad śmiercią i grzechem, zmartwychwstał trzeciego dnia, nieśmiertelny i promieniujący ku chwale Ojca.

Prosimy Cię Maryjo, Królowo Serc, abyś sprawiła, by nasza dusza nie posiadała się z radości na myśl o triumfie Twego Niepokalanego serca i ustanowienia Królestwa Chrystusa na ziemi.

Ojcze Nasz...10 Zdrowaś Mario...chwała Ojcu...O mój Jezu...

Niech łaska Zmartwychwstania wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę wierzącą.

II - Wniebowstąpienie Jezusa.

W drugiej Tajemnicy chwalebnej rozważamy jak nasz Pan Jezus Chrystus, czterdzieści dni po swoim Zmartwychwstaniu, wstąpił do nieba ku chwale Ojca, na oczach Matki swojej Najświętszej i Apostołów.

Prosimy Cię Maryjo, Ucieczko Grzesznych, abyś wykorzeniła z naszych dusz przywiązanie do dóbr doczesnych i wzniosła nasze myśli ku dobrom niebieskim.

Ojcze Nasz...10 Zdrowaś Mario...Chwała Ojcu...O mój Jezu...

Niech łaska Tajemnicy wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa wstąpi do duszy mojej i uczyni ją całą jakby niebem.

III - Zstąpienie Ducha Świętego.

W trzeciej Tajemnicy chwalebnej rozważamy, jak nasz Pan Jezus Chrystus zesłał , pod postacią ognistych języków, Ducha Świętego na Najświętszą Maryję i Apostołów. Apostołowie - do tej pory słabi, krótkowzroczni i przepełnieni strachem - za sprawą chwały Boskiej w jednej chwili przemienili się w dusze płonące żarliwością.

Prosimy Cię Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, abyś powiedziała swemu Boskiemu Synowi tylko jedno słowo, a nasza dusza- tak słaba, tak gnuśna i tak obciążona grzechami - ulegnie natychmiastowej przemianie.

Ojcze Nasz...10 Zdrowaś Mario...Chwała Ojcu...O mój Jezu...

Niech łaska Zesłania Ducha Świętego wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę mądrą mądrością Bożą.

IV - Wniebowzięcie Maryi.

W czwartej Tajemnicy chwalebnej rozważamy, jak Najświętsza Panna, kilka lat po Zmartwychwstaniu swojego Syna, odeszła z tego życia i została zabrana do nieba z ciałem i duszą przez samego Chrystusa, naszego Pana, w otoczeniu chórów anielskich.

Prosimy Cię Maryjo, Panno Można, abyśmy ciągle ożywieni żywą wiarą i odnawiani praktykowaniem doskonałej czystości, walczyli o ustanowienie Twego Królestwa na ziemi i w ten sposób zasłużyli na kontemplowanie Ciebie w niebie przez całą wieczność.

Ojcze Nasz...10 Zdrowaś Mario...Chwała Ojcu...O mój Jezu...

Niech łaska Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia Maryi wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę czcicielką Maryi.

V - Chwalebne ukoronowanie Maryi

W piątej Tajemnicy chwalebnej rozważamy, jak Najświętsza Panna została chwalebnie ukoronowana przez swojego Boskiego Syna w niebie na Królową aniołów i ludzi.

Prosimy Cię Najświętsza Maryjo, abyś była dla nas Miłosierną Matką, osłaniając nas i wspierając we wszelkich chwilach słabości, podnosząc z wszelkich upadków i kochając w każdej chwili, abyśmy na wzór aniołów mogli Ci zawsze i we wszystkim służyć jako Królowej i Radości naszego życia.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Mario...Chwała Ojcu...O mój Jezu...

Panie Jezu proszę Cię przez tę Tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej Świętej matki o wytrwałość i postęp w cnocie aż do śmierci i o koronę wieczną, która jest mi przygotowana. O tę samą łaskę proszę dla wszystkich sprawiedliwych i wszystkich naszych dobrodziejów.

Na zakończenie:

Panie Jezu, prosimy Cię przez piętnaście tajemnic Twojego życia, męki, śmierci, przez Twoją chwałę, przez zasługi Twojej Świętej Matki abyś nawrócił grzeszników, pomógł konającym, uwolnił dusze czyśćcowe i udzielił wszystkim nam łaski dobrego życia i dobrej śmierci i dopuścił do uczestnictwa w Twojej chwale, by oglądać Cię pewnego dnia twarzą w twarz i kochać Cię przez całą wieczność.Amen.

Podziękowanie.

Składamy Ci nieskończone dzięki, potężna Królowo, za błogosławieństwa, które każdego dnia otrzymujemy z Twoich szczodrych rąk. Zechciej o Pani, teraz i zawsze, wziąć nas pod Twoją potężną opiekę, abyśmy jeszcze bardziej byli Ci wdzięczni i pozdrawiali Cię mówiąc;

Witaj Królowo

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!


Modlitwa Świętego Bernarda


Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano,
abyś opuściła tego,
kto się do Ciebie ucieka,
Twej pomocy wzywa, 
Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,
o Panno nad pannami i Matko,
biegnę, do Ciebie przychodzę,
przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.
O Matko Słowa,
racz nie gardzić słowami moimi, 
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
Litania Loretańska do NMP

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodziny, módl się za nami.
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Naświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.


Dopowiedzenia do każdego Zdrowaś Mario;

"Zdrowaś Maryjo, 
łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła. 
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi 
teraz i w godzinę śmierci naszej.

Tajemnice radosne: 
1.Któregoś Ty o Panno, z Ducha świętego poczęła.

2.Któregoś Ty, o Panno, do Elżbiety niosła

3.Któregoś Ty, o Panno, w Betlejem porodziła.

4.Któregoś Ty, o Panno, w kościele ofiarowała.

5.Któregoś Ty, o Panno, w świątyni znalazła.

Tajemnice bolesne:
1.Który za nas krwią się pocił.

2.Który za nas był ubiczowany.

3.Który za nas był cierniem ukoronowany

4.Który za nas, cieżki krzyż dźwigał.

5.Który za nas był ukrzyżowany.

Tajemnice chwalebne:
1.Który zmartwychwstał.

2.Który do nieba wstąpił.

3.Który nam Ducha świętego zesłał.

4.Który Cię, o Panno, wziął do nieba.

5.Który Cię, o Panno, w niebie ukoronował.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje