Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości.

Music Player

sobota, 25 lipca 2015

Nowenna do św. Anny

Nowenna do św. Anny (wersja 1)

Dzień 1 - 18 lipca
Rozważaj tę wielką łaskę, której Bóg udzielił świętej Annie, gdy wybrał ją na matkę Maryi, która jest skarbnicą wszystkich łask Jednorodzonego Syna swojego.
Modlitwa. 
Z sercem pełnym uszanowania i dziecięcej ufności upadam przed tobą, błogosławiona święta Anno. Bóg ciebie szczególnie umiłował, dlatego patrząc na Twe nadzwyczajne cnoty i świątobliwość, udzielił Ci tej przeogromnej łaski, iż na świat wydałaś skarbnicę łask wszelkich, błogosławioną między niewiastami Matkę Słowa Wcielonego, Najświętszą Maryję Pannę.
Proszę Cię tedy, o najmiłościwsza święta Anno, przyjmij mię do grona wiernych sług Twoich. Przyrzekam Ci, iż przez całe życie chcę być Twym wiernym czcicielem.
Otocz mnie Twą możną opieką i uproś mi u Boga łaskę, abym naśladował te cnoty, dzięki którym tak bardzo podobałaś się Bogu. Wyjednaj mi poznanie grzechów moich oraz prawdziwą za nie skruchę, gorącą miłość do Jezusa i Maryi, abym przez wierne wypełnianie obowiązków mego stanu zasłużył sobie na zbawienie.
Uchroń mnie od niebezpieczeństwa grzechu w tym życiu i przybądź mi na pomoc w godzinie mej śmierci, abym dostąpił zbawienia wiecznego i dostał się do nieba, gdzie z Tobą, najszczęśliwsza matko, chcę wielbić Słowo Boże, które stało się człowiekiem w łonie przeczystej córki twojej Maryi Panny. Amen.
Dzień 2 - 18 lipca
Rozważaj wielką wiarę i jak skała niewzruszoną ufność świętej matki Anny!
Modlitwa. 
Ku Tobie, święta matko Anno, podnoszę z ufnością wzrok, ponieważ Bóg Ciebie wywyższył, że stałaś się szczęśliwą matką Bożej Rodzicielki i babką swego wnuka, Chrystusa Pana.
Wzywam Ciebie, o zwierciadło i wzorze wiary i ufności, pocieszycielko smutnych i strapionych, abyś i mi wyjednała u wnuka Twego, Jezusa Chrystusa, żywą wiarę i niezachwianą nadzieję. Wstaw się za mną u Boga i u Twej córki Maryi, abym w licznych pokusach, cierpieniach, udrękach i niebezpieczeństwach nie załamał się i nie uległ, lecz wzmocniony łaską Bożą wytrwał cierpliwie.
Spraw, o święta Anno, aby nawet moje krzyże i nieszczęścia, niepowodzenia i smutki, które znoszę cierpliwie i z poddaniem się woli Bożej, wyjednały mi koronę chwały w niebie, gdzie wraz z Tobą i Twą córką Maryją oraz ze wszystkimi świętymi chcę chwalić wnuka Twego, Chrystusa Pana przez wszystkie wieki. Amen.
Dzień 3 - 19 lipca
Rozważaj świętą Annę zatopioną w modlitwie, jak pobożne i bogobojne prowadziła życie!
Modlitwa. 
Święta matko Anno, proszę Cię pokornie, abyś była moją orędowniczką u Boga, bo do Ciebie i Twego wstawiennictwa mam szczególne zaufanie. Ufam mocno, iż wnuk Twój, Chrystus Pan, na pewno wysłucha Twoje prośby i modlitwy, jeżeli Ty Mu je zaniesiesz. Bo skoro już tu, na ziemi, Bóg skłaniał się do Twoich próśb i modlitw i chętnie łask Swych udzielał, gdy Go o nie błagałaś, o ileż potężniejsze jest teraz Twoje wstawiennictwo u tronu Bożego w niebie, gdyż wnuk Twój, Chrystus Pan, chętnie spełni prośby swojej babki, która już na ziemi tak bardzo go miłowała.
Przedstaw i moje prośby, o babko miła, swemu wnukowi, Chrystusowi Panu. Mocno wierzę, że jeśli pożyteczne są dla mego zbawienia, to na pewno zostanę wysłuchany. Proś, o Anno święta, ukochaną córkę Twoją, Maryję Pannę, by i ona modliła się za mnie do Syna swego. Amen.
Dzień 4 - 20 lipca
Rozważaj wielką świętość świętej matki Anny.
Modlitwa. 
Słusznie wychwalamy Cię i wysławiamy, o święta Anno, gdyż jesteś naczyniem wybranym przez Boga, które dzięki swojej świętości okazało się godne mieścić w sobie perłę drogocenną - Najświętszą Maryję Pannę. Tyś jest świętą gałązką z korzenia Jessego, która wydała kwiat wiecznego panieństwa. Tyś jest ogrodem rajskim, który dał nam lilię nieskalaną i w którym wyrosło Drzewo Zbawienia.
Choć Bóg wyświadczył Ci tak wiele łask i obsypał Cię dostojeństwami, ty wszakże o nas nie zapominaj. Wielkie są zaszczyty, którymi wnuk Twój, Chrystus Pan, obdarzył Cię w niebie, ale Twoje matczyne serce nie pozwoli Ci zapomnieć o nas, którzy tu na ziemi jeszcze się borykamy. Dlatego ja pokorny grzesznik przychodzę do Ciebie, gdyż wiem, że i dla mnie jesteś miłą, dobrą matką i troskliwą opiekunką.
Ufam mocno, że wysłuchasz modlitwy i prośby, które do Ciebie zanoszę, i że wybłagasz mi łaski potrzebne do zbawienia. Amen.
Dzień 5 - 21 lipca
Rozważaj wielką cierpliwość świętej matki Anny i podziwiaj jej męstwo w cierpieniach i smutkach.
Modlitwa.
 Z radością rozpamiętuję, o Anno święta, Twoje wielkie szczęście, którego doznałaś, iż spośród wszystkich niewiast Ciebie wybrał Bóg na matkę Rodzicielki Syna Bożego. Niewymownych radości zażywasz przez całą wieczność, ponieważ Jezus Chrystus czci i kocha Cię jako swoją babkę oraz że widzisz na wspaniałym tronie twoją niepokalaną, dziewiczą córkę, jako królową nieba i ziemi po prawicy jej Boskiego Syna.
Przez wszystkie Twoje radości, o błogosławiona matko Anno, proszę serdecznie, pociesz i mnie we wszystkich trudach i potrzebach ciała oraz duszy. Szczególnie zaś przybądź mi z Twą cudowną pomocą w godzinie śmierci, abym dobrze zakończył swoje życie. Amen.
Dzień 6 - 22 lipca
Rozważaj świętą Annę jako matkę ubogich i cierpiących nędzę.
Modlitwa. 
O przebłogosławiona matko Anno, Ciebie czczę z dziecięcą ufnością i błagam Cię o Twoje orędownictwo u córki Twojej Maryi Panny i wnuka Twego Zbawiciela świata. Proszę Cię przez Twoje święte narodzenie i przez Twoją błogosławioną śmierć, abyś mi wyjednała łaskę bogobojnego życia i szczęśliwej śmierci.
O ukochana matko Anno, proś Jezusa, którego jesteś babką i z którym łączyła Cię tak serdeczna miłość, ażeby litościwym okiem wejrzał na moją niedolę i zlitował się nade mną. Wyproś mi tę łaskę, aby udzielił mi choć iskierkę Waszej wzajemnej, serdecznej miłości Bożej, abym mógł umrzeć śmiercią zbawienną i dostąpił wiecznej szczęśliwości w niebie. Amen.
Dzień 7 - 23 lipca
Rozważaj, jakie dowody prawdziwie matczynej miłości święta Anna daje swoim czcicielom.
Modlitwa. 
Pozdrawiam Cię i uwielbiam, Anno święta, godna matko Maryi i babko Jezusa Chrystusa, gdyż jesteś pełna dobroci i miłosierdzia dla tych, którzy się w potrzebie do Ciebie zwracają, a zwłaszcza dla Twych wiernych czcicieli i naśladowców. Przyjmij także mnie pod swoją opiekę i osłaniaj mnie płaszczem twojej miłości. Jeżeli powiesz Panu, iż jesteś dla mnie matką, to o me zbawienie i los w tym życiu mogę być spokojny. Wyproś mi tylko, o Anno święta, abym nigdy Ciebie nie opuścił, bo gdy wiernie w mym życiu będę trwać przy Tobie, wtedy i w godzinie mej śmierci nie będę musiał się lękać sądu ostatecznego, gdyż Ty staniesz przy mnie jako obrończyni i łaskawa patronka.
Proszę Cię tedy przez radości i cierpienia, które dzieliłaś z Jezusem i Maryją, abym również ja został zaliczony do wiernych waszych sług na ziemi i zasłużył sobie na żywot wieczny. Amen.
Dzień 8 - 24 lipca
Rozważaj, jak święta Anna objawia się nam wszystkim jako łagodna i troskliwa matka.
Modlitwa. 
Wejrzyj na nas, święta matko Anno, z wysokości Twej chwały, którzy tu u Twych stóp klęczymy, aby Cię godnie uczcić i Tobie polecić ciało i duszę. Matko nasza, nie opuszczaj nas, bo jesteśmy Twoimi dziećmi. Nie odwracaj od nas swego oblicza, gdy jako nędzne sieroty wzywamy twego wstawiennictwa i pomocy.
O dobra matko, polecamy Ci swoją duszę, ofiarujemy swoje ciało i w darze składamy swe serce. Przez tę wielką miłość, którą masz do Jezusa i Maryi, prosimy Cię, abyś przybyła nam na pomoc we wszystkich trwogach i niebezpieczeństwach życia naszego, abyś wspomagała w niedoli i w nieszczęściu, żebyś nieustannie opiekowała się nami na drodze do zbawienia.
Błagamy Cię usilnie, Anno święta, abyś w każdej godzinie naszego życia była nam troskliwą wspomożycielką i dobrą matką. Amen.
Dzień 9 - 25 lipca
Rozważaj, jak Bóg udzielił świętej Annie tej wielkiej łaski, zezwalając na wszystko, czego ona zażąda dla swych dzieci.
Modlitwa. 
Wejrzyj, święta matko Anno, na Twoje dzieci, które z dziecięcą ufnością przychodzą do Ciebie, aby prosić cię o pomoc i wstawiennictwo u Boga. Przyrzekamy Ci, że przez całe życie będziemy Ci wiernie służyć, czcić Cię i miłować, Twoje święte życie naśladować.
Bądź naszą matką, opiekunką i przewodniczką na drodze do nieba. Wstaw się za nami u Twej córki Maryi i u Jezusa, jej Boskiego Syna. Wyproś nam łaski potrzebne do zbawienia, abyśmy nie popadli w grzech, lecz wzrastali w doskonałości chrześcijańskiej. Wspieraj nas, gdy będziemy słabi; ratuj nas, gdy będziemy w niebezpieczeństwie; pociesz nas w smutkach i utrapieniach, przybądź nam z pomocą, gdy nieprzyjaciel duszy naszej będzie nam zagrażał.
Wielka jest moc Twego wstawiennictwa u córki Twej, Panny Przeczystej, i wnuka Twego, dawcy wszystkich łask. Nie pozwól, aby Krew Jego Przenajświętsza nadaremnie miała być dla nas przelana, lecz by się stała zdrojem odkupienia i przebaczenia.
Ufam Ci, że nasze prośby zaniesiesz do Boga i będziesz się za nami wstawiała u Wszechmocnego.
Szczególnie zaś prosimy Cię o Twoją łaskawą obecność w godzinie śmierci naszej, abyśmy opatrzeni sakramentami świętymi, poddając się świętej woli Bożej, z radością wyszli na spotkanie Stworzyciela naszego i Ojca, który oczekuje nas w niebie. Amen. 
Litania do św. Anny. 


NOWENNA DO ŚW. ANNY ( wersja II)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Modlitwa.
 Chwalebna i święta Anno, wielka jest cześć jakiej doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje Cię jako matkę Najświętszej Maryi Panny, matki Zbawiciela. Ludzie wzywają Ciebie jako potężną orędowniczkę u Boga, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawiedliwi spodziewają się pomnożenia łaski, a pokutujący grzesznicy odpuszczenia grzechów.
Proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi do Jezusa i Jego Matki, abym wsparty modlitwą i zasługami Twoimi, bezpiecznie doszedł do szczęścia wiecznego. Amen.
Dzień 1
Kto zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie, święta Anno, otrzymali pociechę i pomoc. Dlatego uciekam się do Ciebie i proszę o pomoc w tych wszystkich sprawach, które pragnę Ci dziś przedstawić...
Dzień 2
Wejrzyj na mnie, święta Anno, z wysokości Twojej chwały. Pozwól abym zrozumiał, że chwałę tę zdobywa się wierną służbą Zbawicielowi i Jego Matce. Im całkowicie poświęciłaś swoje życie.
Dzień 3
Słusznie wychwalamy Cię, święta Anno, ponieważ dla Twej szlachetności Bóg obsypał Cię dostojeństwami. Pragnę przy Twojej pomocy walczyć z grzechem i zasłużyć na Bożą hojność...
Dzień 4
Święta Anno, wzorze wiary i ufności, wyjednaj mi u Boga żywą wiarę i niezachwianą nadzieję, abym przez całe życie mocno stał przy Bogu...
Dzień 5
Święta Anno, gałązko z korzenia Jessego, która wydała kwiat wiecznego panieństwa - Niepokalaną Dziewicę. Wyproś mi u Boga łaski potrzebne do wypracowania w sobie cnoty czystości...
Dzień 6
Święta Anno, Pan Bóg widząc Twoją świętość i nadzwyczajne cnoty, tak Cię umiłował, że wybrał Cię na matkę Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela. Dopomóż mi, abym przez ciągłe nawrócenie i pokutę zdobył świętość i wzrastał w miłości do Boga i bliźniego...
Dzień 7
Twojej opiece, święta Anno, polecam moją duszę i ciało. Spraw aby zdrowe ciało cieszyło się zdrową duszą. Pragnę wszystkie moje siły wprzęgnąć w służbę dla Boga i bliźniego...
Dzień 8
Święta Anno, Twoja sumienność i poświęcenie w wypełnianiu wszystkich obowiązków nałożonych na Ciebie przez Pana, są dla mnie wyrzutem z powodu mojego szemrania i niecierpliwości w wypełnianiu obowiązków, jakimi Opatrzność Boża mnie obarczyła. Uproś mi u Boga łaskę cierpliwości i pokory w znoszeniu wszystkiego, co Bóg raczy mi zesłać...
Dzień 9
Z radością myślę, święta Anno, o Twoim szczęściu związanym z godnością matki Bogarodzicy. Uproś mi łaskę skutecznego pielęgnowania mojej godności dziecka Bożego. Mocno wierzę, że Twoje wstawiennictwo u Boga jest skuteczne, zwłaszcza gdy dotyczy ono mojego zbawienia...
Gdy nowenna ma miejsce w kościele i odprawiana jest z ludem, wtedy na zakończenie można dodać krótkie nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu - chwilę adoracji - i błogosławieństwem eucharystycznym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj można wpisywać swoje intencje